PROJEKTY EU

Zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu pt. „Moduł oprogramowania do generacji struktur ażurowych kościozastępczych w zastosowaniu do produkcji implantów kostnych metodą druku 3D” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”, zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie prac badawczych w ramach ww. projektu.

Data publikacji postępowania 27 kwietnia 2023r.
Termin składania ofert: 11 maja 2023r. do godziny 10:00.

Dokumentacja do postępowania w formie archiwum zip znajduje się pod linkiem:
2023-04-27_uGrant_Struktury_kosciozastepcze_postepowanie.zip

Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres INNTEC.PL Sp. z o.o., ul. Schuberta 1A/1, 80-171 Gdańsk lub przesłać drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: office@inntec.pl.

Informacje o wyborze oferty w dniu 12.05.2023 r. znajduj się pod linkiem:
2023-05-12_uGrant_Struktury_kościozastępcze_rozstrzygnięcie.zip

Tytuł projektu: „Przeprowadzenie prac badawczych w zakresie nowej technologii laserowego spiekania proszków metali w zastosowaniu do drukowania obiektów 3D
Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-1672/15-00

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 5 209 431,50 zł
Wartość dofinansowania: 3 883 682,39 zł
Okres realizacji: 01.10.2016 – 31.12.2023

Celem Projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu.

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem drukarki 3D do druku z proszków materiałów przystosowanej do prac eksperymentalnych
Numer Umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0397/21-00

Źródło finansowania Projektu:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 6 844 256,20 zł
Wartość dofinansowania: 5 046 213,26 zł
Okres realizacji: 2021-05-01 – 2024-03-31

Celem Projektu jest opracowanie autorskiej drukarki 3D do drukowania w metalu.

Tytuł projektu: „Moduł oprogramowania do generacji struktur ażurowych kościozastępczych w
zastosowaniu do produkcji implantów kostnych metodą druku 3D

Numer Umowy o dofinansowanie: EX19/02/2022

INNTEC.PL Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach programu „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

Wartość projektu: 200 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 150 000,00 zł
Okres realizacji: 2022-08-24 – 2023-07-31

Celem Projektu jest opracowanie modułu oprogramowania do generacji struktur ażurowych kościozastępczych w zastosowaniu do produkcji implantów kostnych metod druki 3D.

© Copyright 2019 INNTEC.PL Sp. z o.o.